יום שני, 30 במאי 2016

פירוק חברה - הליך פירוק חברה - מניהול לחדלות פירעון

בסדרת המאמרים הבאה, אסקור ואפרט את הליך פירוק חברה חדלת פירעון והשפעות התהליך על החברה, בעלי המניות, העובדים והנושים של החברה.

בחרתי לעסוק במאמרים אלו בהליך פירוק חברה שכן נושא זה משלב בתוכו את תחומי הכלכלה והמשפט. השאלה האם חברה הינה חדלת פירעון היא שאלה כלכלית ולפיה נדרש לבחון האם החברה מסוגלת לפרוע את כל התחייבויותיה או לא. הליך הפירוק הוא הדרך המשפטית להתמודד עם המצב הכלכלי של חברה. הליך הפירוק אינו עוסק רק בשאלות המשפטיות של אופן הפירוק של החברה אלא גם מנסה להתמודד עם זמן הביניים, עם הבעיות הכלכליות של מצב חדלות הפירעון.

במציאות הכלכלית והפיננסית המורכבת של ימינו, קורה לעתים שחברה איננה מצליחה בעסקיה, צוברת חובות ומגיעה למצב של חדלות פירעון. במצב זה ישנה חשיבות רבה לאיתור סמנים מקדימים המעידים על התדרדרות מצבה של החברה על מנת לאפשר להנהלה להיערך למציאת פתרון להבראת החברה במידה והדבר אפשרי, או להתמודד עם הליך של חדלות פירעון תוך הקטנה מראש של החובות והנזק הכלכלי שיגרם.

במאמרים אלו אסקור את האפשרויות העומדות בפני החברה ואתמקד בביצוע נכון של הליך פירוק חברה הנדרש על מנת להבטיח שהנזק שיגרם לחברה ולנושים יהיה קטן ככל הניתן והתמורה של מימוש נכסי החברה יהיה מרבי וישמש לפירעון חובות החברה.

בית המשפט מנהל ושולט בהליך הפירוק באמצעות בעל תפקיד - מנהל מיוחד או מפרק זמני, שתפקידו לנהל את החברה, להתמודד עם הבעיות הכלכליות ולפעול בהתאם לסדר שלבי הפירוק הקבועים בחוק או בהתאם להחלטות בית המשפט. ביצוע של הליך פירוק נכון של חברה עשוי להוביל לסיום המועיל ביותר של פעילות החברה.

המאמרים יחולקו לשני חלקים – פרק תיאורטי וחלק מעשי. בפרק התיאורטי אציג סקירה ספרותית בה אתייחס לגורמים המובילים חברה למצב של חדלות פירעון, פתרונות אפשריים למצב, גורמים המורשים להגיש בקשה לבית המשפט לפירוק חברה, עילות להגדרת חברה כחדלת פירעון, שיקול דעת בית משפט, סמכויותיו ותפקידיו של בעל התפקיד הממונה.

בפרק המעשי אתייחס למקרים אמיתיים של פירוק חברה באמצעות בית משפט. לצורך כך אסקור מקרים אשר פורסמו בעיתונות תוך ליווי תהליך הפירוק מתחילתו ועד סופו.


לסיכום, אערוך השוואה בין הפרקים התיאורטי והמעשי במטרה לראות את מידת החפיפה בין האופן בו הליך פירוק חברה אמור להתבצע על פי חוק לבין האופן בו המציאות הכלכלית והמשפטית משפיעה ומעצבת אותו בפועל.